XX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRAKTYKA ZAWODOWA – BADANIA NAUKOWE – DYDAKTYKA

Kraków, 21-23 września 2017

       Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum Architektury Krajobrazu. Od pierwszego forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, upłynęło 20 lat, które przyniosły wiele zmian we wszystkich wiodących tematach planowanej konferencji.    
      Był to czas dyskusji nad statusem architekta krajobrazu ciągle budującym swoją pozycję zawodową i prawną. W tym okresie znacznie uaktywniły się stowarzyszenia zawodowe propagując na szerszych forach architekturę krajobrazu. Nowe idee, teorie i koncepcje urbanistyczne, wśród których jest m.in. urbanistyka krajobrazowa, pokazują, że krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w legislacji, zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i w opracowywanym w Polsce od czterech lat kodeksie urbanistyczno-budowlanym.
       Rozwój dotyczy też badań naukowych, które znacznie się zintensyfikowały. Cechuje je interdyscyplinarność i różnorodność wynikająca z nowych nurtów, takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, pracujący krajobraz czy recykling przestrzeni oraz wielu innych, wspomaganych przez doskonalone narzędzia i techniki. Niestety nie znajduje to proporcjonalnego odzwierciedlania w ilości przyznawanych grantów.
        Architektura krajobrazu, która w klasycznej definicji Ch.W. Eliota zakłada tworzenie i ochronę piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju, nadal ma wpisany ten topos w ideę zawodu.
      Dydaktyka i edukacja także podlegają zmianom. Wynikają one z większej możliwości różnicowania programów i bardziej indywidualnej oferty edukacyjnej dostosowanej do profilu uczelni oraz potrzeb rynku pracy. Tryb kształcenia zmienił się na dwustopniowy, a nawet trójstopniowy kończący się doktoratem.
      Ponad 15 uczelni w Polsce, publicznych i prywatnych, kształci w Polsce architektów krajobrazu, co wskazuje na rozwój specjalności i rodzi nadzieje na lepszą jakość polskiego krajobrazu.

Bloki Tematyczne


• PRAKTYKA ZAWODOWA - TWÓRCZOŚĆ I REALIZACJE, 
• BADANIA NAUKOWE I WDROŻENIA,
• DYDAKTYKA, Konferencji towarzyszyć będą wystawy osiągnięć we wszystkich trzech blokach tematycznych

 


Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK


Organizator

Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Patronaty

JM Rektor Politechniki Krakowskiej – Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Dziekan Wydziału Architektury PK – Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Organizacje

International Federation of Landscape Architects (IFLA) 
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
Polska Akademia Nauk, O/Kraków, Komisja Urbanistyki i Architektury

Keynote Speakers

Aleksander Böhm

• Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 
Zainteresowanie krajobrazem zawsze było udziałem elit. Ludzi wyróżniających się większą wrażliwością estetyczną, wyobraźnią, poziomem intelektualnym. Parki narodowe nie powstawały w wyniku referendum.
Po 20 latach spotkań Forum Architektury Krajobrazu, wypada wrócić do tematu od którego zaczynaliśmy – do dydaktyki. Teraz aktualnym pytaniem w Polsce jest: Jak uprawiać nasz zawód w czasach populizmu i post-truth politics? Obowiązkiem akademickim jest uformowanie młodych ludzi  w taki sposób, aby stali się elitą – zdolną do poszukiwania prawdy i na tej podstawie do krzewienia wysokich wartości – nie tylko w krajobrazie.


Urszula Forczek-Brataniec

• Sekretarz Generalny IFLA EU – The European Region of the International Federation of Landscape Architects

• Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Problematyka wystąpienia:
Sytuacja zawodu architekta krajobrazu w Europie na podstawie prac zespołu działającego w ramach IFLA EU, a zajmującego się wspieraniem regulacji zawodu w krajach europejskich (Professional Regulation Assistance – PRA – IFLA EU)


Irena Niedźwiecka-Filipiak

• Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

• Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uprawianie profesji architekta krajobrazu łączy się z jego powszechnym, społecznym rozumieniem. Dla zawodu kluczowe są też zapisy prawne wspierające planowanie i projektowanie krajobrazu. Zatem: Czy w Polsce miejsce architekta krajobrazu jest dziś oczywiste? Czy potencjał tego zawodu, którego misją jest m.in. szeroko rozumiane upiększanie krajobrazu, jest w pełni wykorzystywany przez decydentów i inwestorów? Czy programy nauczania przewidują zmieniającą się rzeczywistość i uwzględniają specjalizacje? Jaką rolę mają stowarzyszenia zawodowe, a także czasopisma naukowe i branżowe w promocji tego zawodu? 


Piotr Reda

• Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) 

Problematyka wystąpienia:
Rola Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w promowaniu i integracji grupy zawodowej. Podnoszenie standardów jakości architektury krajobrazu w Polsce. Sytuacja zawodowa przedstawicieli różnych profesji związanych z architekturą krajobrazu. Federacja stowarzyszeń branżowych. Potrzeba regulacji zawodu. Konkursy dla architektów krajobrazu i wykonawców.


Wydarzenia towarzyszące

Jubileusz Profesora Aleksandra Böhma

XX Forum Architektury Krajobrazu zbiega się z 50-leciem pracy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Profesora Aleksandra Böhma. Tegoroczne krakowskie Forum dedykowane jest Profesorowi.

Wystawa prac dyplomowych

Od 2005 roku, kiedy pierwsi absolwenci kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej obronili prace dyplomowe upływa 12 lat. W tym okresie wprowadzono studia inżynierskie, zmodyfikowano zasady przygotowywania dyplomów. Pokażemy przegląd realizowanych na naszym kierunku prac dyplomowych.

Fotorelacja, sesja otwierająca.


część pierwsza otwarcia

część druga otwarcia


21.09.2017 

prof. dr hab. inż. arch. ALEKSANDER BÖHM

Krajobraz w czasach populizmu i post-prawdy

prof. dr hab. inż. ANDRZEJ DRABIŃSKI, dr MARCIN SOBOTA

Prawne i organizacyjne uwarunkowania polskiej architektury krajobrazu w latach 1998-2017

dr hab. inż. arch. prof. UPWr. IRENA NIEDŹWIECKA-FILIPIAK

Dydaktyka i promocja zawodu w polskiej architekturze krajobrazu

dr inż. arch. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC

Sytuacja zawodu architekta krajobrazu w Europie na podstawie prac zespołu działającego w ramach IFLA EU, a zajmującego się wspieraniem regulacji zawodu w krajach europejskich (Professional Regulation Assistance – PRA – IFLA EU)

dr PIOTR REDA SAK

Rola stowarzyszeń branżowych w promowaniu i integracji grupy zawodowej oraz w podnoszeniu jakości architektury krajobrazu, na przykładzie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Streszczenia artykułów konferencyjnych

REDAKCJA:  Izabela Sykta, Agata Zachariasz
PROJEKT OKŁADKI: Joanna Szwed
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Aleksander Böhm

©Copyright by Instytut Architektury Krajobrazu Politechnika Krakowska, Kraków 2017

ISBN 978-83-7242-950-6

  POBIERZ 
  plik PDF 3.6 mb

 Program konferencji

  PROGRAM

Pogram z dnia 14.09.2017r. do pobrania jako plik PDF

Jak trafić do Działowni

Budynek Działownia jest zlokalizowany w najbardziej oddalonej na zachód części kampusu PK Warszawska. Wygodny dostęp do obiektu zapewnia brama wprost z ulicy Szlak. Obenie vis a vis bramy trwa budowa kamienicy. Poniżej znajduje się zdjęcie Działowni wykonane z ulicy Szlak, widok idąc od dworca.

Link do lokalizacji pozwalający wygodnie stworzyć jednym kliknięciem trasę do Działowni - mapy Google 

Patronat

SponsorzyPakiety łąk kwietnych dostarcza nam  www.laka.org.pl