XX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRAKTYKA ZAWODOWA – BADANIA NAUKOWE – DYDAKTYKA

Kraków, 21-23 września 2017

       Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum Architektury Krajobrazu. Od pierwszego forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, upłynęło 20 lat, które przyniosły wiele zmian we wszystkich wiodących tematach planowanej konferencji.    
      Był to czas dyskusji nad statusem architekta krajobrazu ciągle budującym swoją pozycję zawodową i prawną. W tym okresie znacznie uaktywniły się stowarzyszenia zawodowe propagując na szerszych forach architekturę krajobrazu. Nowe idee, teorie i koncepcje urbanistyczne, wśród których jest m.in. urbanistyka krajobrazowa, pokazują, że krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w legislacji, zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i w opracowywanym w Polsce od czterech lat kodeksie urbanistyczno-budowlanym.
       Rozwój dotyczy też badań naukowych, które znacznie się zintensyfikowały. Cechuje je interdyscyplinarność i różnorodność wynikająca z nowych nurtów, takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, pracujący krajobraz czy recykling przestrzeni oraz wielu innych, wspomaganych przez doskonalone narzędzia i techniki. Niestety nie znajduje to proporcjonalnego odzwierciedlania w ilości przyznawanych grantów.
        Architektura krajobrazu, która w klasycznej definicji Ch.W. Eliota zakłada tworzenie i ochronę piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju, nadal ma wpisany ten topos w ideę zawodu.
      Dydaktyka i edukacja także podlegają zmianom. Wynikają one z większej możliwości różnicowania programów i bardziej indywidualnej oferty edukacyjnej dostosowanej do profilu uczelni oraz potrzeb rynku pracy. Tryb kształcenia zmienił się na dwustopniowy, a nawet trójstopniowy kończący się doktoratem.
      Ponad 15 uczelni w Polsce, publicznych i prywatnych, kształci w Polsce architektów krajobrazu, co wskazuje na rozwój specjalności i rodzi nadzieje na lepszą jakość polskiego krajobrazu.

Bloki Tematyczne


• PRAKTYKA ZAWODOWA - TWÓRCZOŚĆ I REALIZACJE, 
• BADANIA NAUKOWE I WDROŻENIA,
• DYDAKTYKA, Konferencji towarzyszyć będą wystawy osiągnięć we wszystkich trzech blokach tematycznych

 


Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK


Organizator

Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Patronaty

JM Rektor Politechniki Krakowskiej – Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Dziekan Wydziału Architektury PK – Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Organizacje

International Federation of Landscape Architects (IFLA) 
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
Polska Akademia Nauk, O/Kraków, Komisja Urbanistyki i Architektury

Keynote Speakers

Aleksander Böhm

• Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 
Zainteresowanie krajobrazem zawsze było udziałem elit. Ludzi wyróżniających się większą wrażliwością estetyczną, wyobraźnią, poziomem intelektualnym. Parki narodowe nie powstawały w wyniku referendum.
Po 20 latach spotkań Forum Architektury Krajobrazu, wypada wrócić do tematu od którego zaczynaliśmy – do dydaktyki. Teraz aktualnym pytaniem w Polsce jest: Jak uprawiać nasz zawód w czasach populizmu i post-truth politics? Obowiązkiem akademickim jest uformowanie młodych ludzi  w taki sposób, aby stali się elitą – zdolną do poszukiwania prawdy i na tej podstawie do krzewienia wysokich wartości – nie tylko w krajobrazie.


Urszula Forczek-Brataniec

• Sekretarz Generalny IFLA EU – The European Region of the International Federation of Landscape Architects

• Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Problematyka wystąpienia:
Sytuacja zawodu architekta krajobrazu w Europie na podstawie prac zespołu działającego w ramach IFLA EU, a zajmującego się wspieraniem regulacji zawodu w krajach europejskich (Professional Regulation Assistance – PRA – IFLA EU)


Irena Niedźwiecka-Filipiak

• Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

• Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uprawianie profesji architekta krajobrazu łączy się z jego powszechnym, społecznym rozumieniem. Dla zawodu kluczowe są też zapisy prawne wspierające planowanie i projektowanie krajobrazu. Zatem: Czy w Polsce miejsce architekta krajobrazu jest dziś oczywiste? Czy potencjał tego zawodu, którego misją jest m.in. szeroko rozumiane upiększanie krajobrazu, jest w pełni wykorzystywany przez decydentów i inwestorów? Czy programy nauczania przewidują zmieniającą się rzeczywistość i uwzględniają specjalizacje? Jaką rolę mają stowarzyszenia zawodowe, a także czasopisma naukowe i branżowe w promocji tego zawodu? 


Piotr Reda

• Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) 

Problematyka wystąpienia:
Rola Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w promowaniu i integracji grupy zawodowej. Podnoszenie standardów jakości architektury krajobrazu w Polsce. Sytuacja zawodowa przedstawicieli różnych profesji związanych z architekturą krajobrazu. Federacja stowarzyszeń branżowych. Potrzeba regulacji zawodu. Konkursy dla architektów krajobrazu i wykonawców.


Wydarzenia towarzyszące

Jubileusz Profesora Aleksandra Böhma

XX Forum Architektury Krajobrazu zbiega się z 50-leciem pracy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Profesora Aleksandra Böhma. Tegoroczne krakowskie Forum dedykowane jest Profesorowi.

Wystawa prac dyplomowych

Od 2005 roku, kiedy pierwsi absolwenci kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej obronili prace dyplomowe upływa 12 lat. W tym okresie wprowadzono studia inżynierskie, zmodyfikowano zasady przygotowywania dyplomów. Pokażemy przegląd realizowanych na naszym kierunku prac dyplomowych.

KRAKÓW 21.07.2017 

Komunikat  2        

  ZGŁOSZENIA

Upłynął termin uzupełnienia braków w zgłoszeniach konferencyjnych (30.06.2017).
Większość braków została uzupełniona. Do osób, które nie uzupełniły wymaganych informacji Organizatorzy zwrócą się bezpośrednio drogą mailową.
Bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie tytułów i streszczeń wystąpień (max. 300 słów) w języku polskim i angielskim.
Obecnie odbywa się skład do druku materiałów konferencyjnych.
Uzupełnienia prosimy nadsyłać bezpośrednio na adres: info@20forumak.pl, a nie zgłaszać ponownie na stronie www.

  WPŁATY

Termin wpłat za udział w konferencji upłynął 15 lipca 2017 r.
Osoby, które dotąd nie uregulowały płatności proszone są o dokonanie wpłat w ostatecznym terminie do 31 lipca 2017 r.
Osoby, które zgłosiły więcej niż jeden referat lub poster, zobowiązane są do pokrycia kosztów kolejnej publikacji w wysokości 300 zł. 

DANE DO WPŁATY:
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem: 20forum AK i nazwisko 

 POSTERY

Postery będą drukowane we własnym zakresie przez uczestników. Powinny być dostarczone na miejsce konferencji – budynek Działownia, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 – najpóźniej do godz. 9.00 21.09.2017 r.  Mailowo zostanie przesłany layout, który należy zastosować w układzie posterów.

 PUBLIKACJE

 Komitet Naukowy podjął decyzję o miejscu publikacji poszczególnych artykułów – monografie lub wybrane czasopisma.
O wyborze oraz szczegółowych wymaganiach dotyczących publikacji uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.
 15 wrzesień 2017 r. – termin złożenia pełnego tekstu artykułu wg wymagań poszczególnych czasopism lub monografii.

  WYGŁASZANIE REFERATU 

W przypadku rezygnacji z wygłoszenia referatu bądź planowanej krótszej obecności na konferencji prosimy o informację na adres: info@20forumak.pl.

  WRSZTATY VECTORWORKS 

22.09.2017 r w godzinach 16.00-17.30 planowane są warsztaty organizowane przez Vectorworks. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy zainteresowanych udziałem w warsztatach o zgłoszenia na adres: info@20forumak.pl.

  CATERING 

Prosimy o informację na adres: info@20forumak.pl o wyborze menu wegetariańskiego.

 Program konferencji

  PROGRAM

Pogram z dnia 26.07.2017r. do pobrania jako plik PDF

Patronat

Sponsorzy